Den fjerde og nuværende botaniske have

Ifølge Loven om Demarkationslinjen af 6. juli 1867 paragraf fire blev det bestemt, at et areal på indtil 21 tønder lands størrelse kunne afstås til anlæg af en botanisk have. Efter forhandlinger om ejendomsret mm. bevilgedes der på finansloven 1871-72 et beløb på 35.000 rigsdaler til et anlæg af en ny botanisk have.

Landskabsgartner H. Flindt udarbejdede planerne for havens anlæg og terrænnets udformning, og slotsgartner Tyge Rothe og brygger I.C. Jacobsen stod for planlæggelsen af og tilsynet med opførelsen af væksthusene i årene 1872-74. Palmehusets arkitekt var stadsbyggemester Peter Christian Bønnecke. Efter datidens forhold var det store væksthuskompleks en imponerende bygning i støbejern, glas og træ med en grundflade på 2400 m2. Den 9. oktober 1874 åbnede haven for publikum, 274 år efter grundlæggelsen af den første botaniske have (Hortus Medicus).

   Haveplan for den fjerde have. 
   Klik på billedet og se hele haveplanen.

Ændringer i havens areal
To gange er havens areal blevet indskrænket. I 1904-05 blev et areal afgivet til Polyteknisk Læreanstalt, og i 1995-97 blev et areal bebygget med Biologisk Institut. Som kompensation for afståelsen til læreanstalten blev det muligt at leje et areal mod Sølvgade fra Københavns Kommune den 9. oktober 1905, mod at haven blev åbnet for gennemgang ad hovedgangen til en låge ved Sølvgade.

Det nye areal blev anlagt som "Etårigt Kvarter" og senere i 1963 udvidet, og det rummer en af havens specialsamlinger. Ved havens jubilæum i 1974 afgav Københavns Kommune en erklæring om, at arealet fortsat kan lejes og disponeres af Botanisk Have i årene fremover.

Forandringer gennem årene
Med al respekt for havens historiske udformning har man, af hensyn til den fortsatte drift, været nødt til at foretage en række forandringer og omlægninger. Bl.a. træernes vækst gjorde det nødvendigt at flytte alle bedene fra græsarealerne til samlede kvarterer. En bedre arbejds- og studieudnyttelse af haven førte til anlæg af et omfattende stisystem. For at skabe bedre vækstbetingelser er nye anlæg udført, og store dele af stenhøjene omlagt.

I 1970erne og 1980erne var havens bygninger og væksthuse efterhånden så forældede og tærede, at man måtte gennemføre en række gennemgribende forandringer. Alle væksthusene blev om- eller nybyggede, og først og fremmest blev det store palmehuskompleks i 1980-82 nyrenoveret. Arktisk Væksthus blev bygget i 1959, mens tre forsøgshuse kom til i perioden 1963-83. Det alpine væksthus blev opført i 1973, og i 1980 blev et væksthus for koldtempererede planter anlagt. Alpint væksthus og et af forsøgsvæksthusene var en gave fra Carlsbergfondet i anledning af havens 100 års jubilæum.

Den gamle overgartnerbygning blev i 1975 ombygget til havens administrationsbygning, og renoveringen af palmehuskomplekset medførte dels nybygning af en varmecentral med arbejdsrum til gartnerne, dels indretning af Sølvtorvskompleksets maskinhal i 1979-83 til personalerum, værksteder og arbejdsrum for havens personale. Desuden opførtes henholdsvis istandsattes portnerhuset ved Sølvgade og ved Gothersgade.


Forsøgsarealer
Blandt andet på grund af nåletræernes ringe udvikling i byen besluttede man allerede i 1904 at erhverve nogle arealer i Sorø skovdistrikt til anlæggelse af et pinet og nogle mindre arboreter, som blev udvidet med Christiansmindearboretet i 1971 til i alt 5,4 ha. Siden 1874 blev de botaniske forsøg udført i tilknytning til havens formeringsafdeling. Fra 1954 besluttede man at udflytte forsøgsarbejdet, først til Albertslund og derefter til Højbakkegård i Tåstrup. Arealet i Tåstrup blev senere udvidet og omfattede 5,4 ha. I dag er arealerne afhændet bortset fra et areal i Sorø skovdistrikt, som dog ikke længere bruges til forsøg.

Fredning
For at sikre haven for eftertiden blev der den 31. januar 1977 udstedt en fredningsdeklaration for Botanisk Have i almindelighed og de arealer, der fremtidig må bebygges.

Fornyet og forskønnet 
I 2009-2012 har haven gennemgået en omfattende renovering udført i tråd med H.A. Flindts oprindelige haveplan fra 1874. Læs mere om istandsættelsen.